Algemene Voorwaarden Energie Waterland

Home

Artikel 1. Algemeen
De leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden en overeenkomsten tussen Energie Waterland en opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsopvolgers en zijn gebaseerd op de "regeling van de verhouding tussen opdrachtgever en adviserend bureau (RVOI 2001)".

Artikel 2. Uitvoering
Onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn gebaseerd op informatie die ons door de opdrachtgever ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in dat de voor de opzet en uitvoering van de opdracht essentiële informatie aan ons is verstrekt. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle door de opdrachtgever te verstrekken documenten en gegevens, die wij nodig hebben voor het uitvoeren van de opdracht, tijdig in ons bezit komen. Daarnaast zullen de bij de uitvoering van de opdracht betrokken medewerkers van de opdrachtgever tijdig en in voldoende mate beschikbaar zijn. De opdrachtgever zal geen opdrachten geven aan derden, die bij de uitvoering van de werkzaamheden zijn betrokken, dan na overleg met ons.
Energie Waterland zal zich inspannen de te leveren diensten en werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de kwaliteitseisen, en de eisen van goed vakmanschap uit te voeren. Daarnaast zal de adviseur zich inspannen de werkzaamheden overeenkomstig de planning en binnen de overeengekomen tijd uit te voeren.

Artikel 3. Kosten en tarieven
In onze tarieven zijn alle kosten begrepen, waaronder de normale secretariaats-, reis- en verblijfkosten, huur van speciale meet- en computerapparatuur, normale aantallen afdrukken van notities en rapporten e.d. tenzij anders is overeengekomen.
Tussentijdse veranderingen van het niveau van lonen en kosten, die ons noodzaken tot verandering van onze tarieven, zullen worden doorberekend.

Artikel 4. Betaling
Opdrachtgever verplicht zich alle van Energie Waterland te ontvangen facturen te voldoen binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder enige aftrek of compensatie. Opdrachten onder de €1000,- incl. B.T.W worden afgehandeld middels éénmalige machtiging welke binnen 14 dagen na ondertekening worden geïnd. Bij overschrijding van de betalingstermijn (of bij e.v.t. stornering) is een rente van 2.5% per maand verschuldigd, alsmede 15% buitengerechtelijke incassokosten. Indien de betaling niet plaatsvindt conform deze voorwaarden, dan kunnen wij de uitvoering van de werkzaamheden opschorten tot het moment van ontvangst van de betaling. Bezwaren worden slechts in behandeling genomen indien zij binnen 3 weken na factuurdatum schriftelijk kenbaar zijn gemaakt. Nadien wordt de opdrachtgever geacht onvoorwaardelijk akkoord te zijn gegaan. In geval van een gezamenlijke opdracht, gegeven door meerdere partijen, zijn de opdrachtgevers ieder hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling, ongeacht de wijze van de tenaamstelling.

Artikel 5. Wijzigingen
Wijzigingen in de omvang, de aard en de doorlooptijd van de werkzaamheden worden op basis van een schriftelijke overeenkomst overeengekomen. Indien dit leidt tot meer- respectievelijk minder werk zal verrekening hiervan, overeenkomstig de stand van de werkzaamheden, plaatsvinden. Afhankelijk van de omvang van het minderwerk kan Energie Waterland een eventuele winstderving in rekening brengen.

Artikel 6. Planning
De planning van de werkzaamheden kan nadelig worden beïnvloed door factoren die niet door ons zijn te beïnvloeden, zoals de kwaliteit en de toegankelijkheid van de benodigde informatie, de wijze van medewerking e.d. Bij aanvaarding van de opdracht zal door ons worden aangegeven of er sprake is van deze factoren. Bij opstelling van de planning zal hiermee rekening worden gehouden. Bij substantiële afwijkingen van de overeengekomen planning zal de opdrachtgever tijdig worden geïnformeerd.

Artikel 7. Einde van de opdracht
De opdracht is beëindigd op het moment dat de eindafrekening door de opdrachtgever is goedgekeurd of betaald. Indien deze goedkeuring door de opdrachtgever langer uitblijft dan 30 dagen na vervaldatum van de eindafrekening, dan wordt geacht deze goedkeuring te zijn verleend. De eindafrekening wordt uiterlijk een maand na het indienen van de laatste rapportage en/of het uitvoeren van de laatste werkzaamheden ingediend. Indien de laatste rapportage niet kan worden afgerond door het niet op redelijke termijn leveren van commentaar door de opdrachtgever op het concept eindrapport, dan wordt dit concept als definitief eindrapport beschouwt. Indien blijkt dat de opdracht van de werkzaamheden niet kan worden uitgevoerd volgens de overeenkomst, dan zal in overleg tussen de opdrachtgever en Energie Waterland de overeenkomst worden beëindigd. Daarbij zal een redelijke opzegtermijn, van minimaal een maand, worden gebruikt. Verrekening van het daarbij optredende minderwerk zal conform artikel 5 van deze leveringsovereenkomst plaatsvinden. De reeds verrichte werkzaamheden zullen door de opdrachtgever normaal worden vergoed. De kosten over de opzegtermijn maken deel uit van de oorspronkelijke opdracht. In geval de opdrachtgever in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt, de bedrijfsvoering staakt of overgaat in andere handen, heeft Energie Waterland het recht de overeenkomst zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen. Betalingen voor de reeds verrichte werkzaamheden alsmede de winstderving door beëindiging van de opdracht worden terstond opeisbaar.

Artikel 8. Adviseur(s)
Bij aanvang van de werkzaamheden zal de samenstelling van het adviseursteam in overleg met de opdrachtgever plaatsvinden. De kwaliteit en de deskundigheid van de in te zetten adviseur(s) zal in overeenstemming zijn met de eisen die gesteld worden aan de uitvoering en de kwaliteit van de werkzaamheden. Bij tussentijdse wijzigingen van de teamleden zal overleg worden gepleegd. Geen van de direct bij de opdracht betrokken partijen zal tijdens en/of binnen één jaar na beëindiging van de uitvoering van de opdracht personeel van de wederpartij in dienst nemen noch met dit personeel over indiensttreding onderhandelen dan na overleg met de wederpartij.

Artikel 9. Eigendom adviezen en vertrouwelijkheid
Modellen, technieken, methodieken, instrumenten, software, materialen en rapporten, die zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdracht en in het advies of onderzoeksresultaat zijn opgenomen, zijn en blijven ons eigendom. Openbaarmaking en gebruik kunnen derhalve alleen geschieden na onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. De opdrachtgever heeft uiteraard het recht stukken te vermenigvuldigen voor het gebruik in zijn eigen organisatie, voorzover passend binnen het doel van de opdracht. Over deze vermenigvuldiging zullen geen auteursrechten worden berekend. De opdrachtgever vrijwaart Energie Waterland van auteursrechten en copyrights voor zover deze al dan niet rusten op de door haar binnen de opdracht aan ons ter beschikking gestelde materialen, gegevens en rapporten. Energie Waterland is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever, verkregen tijdens de uitvoering van de werkzaamheden. De opdrachtgever zal, zonder instemming onzerzijds, aan derden geen mededeling doen over onze aanpak, werkwijze, tarieven e.d. dan wel onze rapportage ter beschikking stellen.

Artikel 10. Annulering van de opdracht door de opdrachtgever
1. Annulering door de opdrachtgever van de overeenkomst ter zake zonder gevolgen, is uitsluitend mogelijk bij aangetekend schrijven tot uiterlijk drie (3) weken voor de geplande opname.
2. Bij annulering vanaf drie (3) weken tot één week voor de opname zal 50% van de verschuldigde opdracht als annuleringskosten in rekening worden gebracht. Bij annulering binnen één (1) week voor de opname is het volledige bedrag verschuldigd en heeft de opdrachtgever geen recht op restitutie van het reeds betaalde.

Artikel 11. Aansprakelijkheid
Energie Waterland is aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop mag worden vertrouwd binnen de opdracht. De aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door deze tekortkomingen wordt beperkt tot het bedrag van het honorarium dat Energie Waterland voor de uitvoering van de werkzaamheden heeft ontvangen, met een maximum van de declaratie over de laatste zes maanden. De eventuele aanspraken worden door de opdrachtgever binnen één jaar na het daadwerkelijk uitvoeren van de werkzaamheden ingediend.

Artikel 12. Toepasselijk recht
Op de overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Alle uit de overeenkomsten voortkomende geschillen zullen ter beslechting worden voorgelegd aan een rechtbank, indien deze daartoe bevoegd is.

 

 

Particulier

Zakelijk

Veelgestelde Vragen

Contact

Links

Disclaimer

- Sitemap -

- Algemene Voorwaarden -

- Privacy -

© dHZ'07